Winter school on Hodge Modules and Higgs Bundle

会议时间: 
星期三, 2018-01-03 09:30星期六, 2018-01-06 17:00
会议地点: 
海滨红楼6号楼1楼会议室

Description

The school will focus on understanding the recent progress of Topics in Hodge module and Higgs bundle. A variety of techniques will be represented. The lecture series began on Jan 3rd.

Invited speakers:

Jiahao Cheng  (PKU)
Ruochuan Liu  (BICMR)
Shanwen Wang  (SCMS)
Chuanhao Wei  (Utah)
Lei Wu  (Utah)

Scientific Committee 

Zhi Jiang  (SCMS)
Zhiyuan Li  (SCMS)
Chenyang Xu  (BICMR)
Qizhen Yin  (BICMR)

Organizers:

Changzheng Li, Zhiwei Wu (SYSU)